เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


PJW แจกวอร์แรนท์ผู้ถือหุ้นเดิม อัตรา 3:1 ราคาใช้สิทธิ 3 บาท/ห้น

  • 2021-05-10 10:43:22
  • 319

บมจ.ปัญจวัฒนาพลาสติก (PJW) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PJW-W1) จำนวนไม่เกิน 191,359,982 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า อัตราการจัดสรรเท่ากับ 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ อายุ 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 3.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ


พร้อมทั้ง ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 287,040,000 บาท เป็น 287,039,972.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 55 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็น 382,719,963.50 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 191,359,982 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 95,679,991.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PJW-W1

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งและให้มีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการลงทุนในอนาคต และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือเพื่อชำระหนี้เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

โดยอนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น และ อนุมัติกำหนดให้วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

  • ผู้โพสต์ superya
  • 2021-05-10 10:43:22
  • 319

ผู้สนับสนุน