เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


TTA แจ้งเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

  • 2020-04-16 12:51:29
  • 195

TTA แจ้งเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า “เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปี 2562  ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท โดยในปี 2562 TTA มีผลกำไรเป็นจำนวนเงิน 562.6 ล้านบาท เงินปันผลระหว่างกาลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563  ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)  และบริษัทฯ กำหนดวันจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 โดยอัตราเงินปันผลและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวนี้เป็นไปตามประกาศเดิมที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563”  


ทั้งนี้ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พิซซ่า ฮัท ได้นำพิซซ่าจำนวนประมาณ 2,000 กล่องไปมอบให้แก่โรงพยาบาล 40 แห่งทั่วประเทศไทย เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นทัพหน้าของพวกเรา รวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทำงานกันอย่างหนักตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 การส่งมอบ   พิซซ่าให้กับโรงพยาบาลครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Pizza Hut มอบพิซซ่าจากใจ เพื่อสู้ภัยโควิด-19” นอกจากนี้ ทางทาโก้ เบลล์ ยังได้ส่งมอบทาโก้ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์กว่า 200 คนในโรงพยาบาล 6 แห่งในกรุงเทพมหานครเช่นกัน 


TTA จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 อย่างใกล้ชิด และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกำหนดวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหม่ต่อไป 

  • ผู้โพสต์ natsinee
  • 2020-04-16 12:51:29
  • 195

ผู้สนับสนุน