เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


GLAND กำหนดวันจองซื้อ และจ่ายเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน วันที่ 17-21 ม.ค. 2565

  • 2021-12-03 09:33:23
  • 112

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                


เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2564

วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 20 เม.ย. 2564

เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 10 : 00

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record  date)            : 23 มี.ค. 2564

วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 22 มี.ค. 2564

วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :

  - งดจ่ายเงินปันผล

  - การเพิ่มทุน

สถานที่ประชุม                                         : ห้องบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ 

สุขุมวิท เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 13  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

______________________________________________________________________


การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       


เรื่อง                                               : งดจ่ายเงินปันผล

วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2564

งดจ่ายปันผลจาก                                      :

    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563


______________________________________________________________________


การเพิ่มทุนจดทะเบียน                                  


เรื่อง                                               : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 ก.พ. 2564

จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)                            : 1,384,070,035

จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                           : 1,384,070,035

มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)                          : 1.00

ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : หุ้นสามัญ

  จัดสรรให้กับ                                      : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด

     จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                           : 602,654,994

     อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)                      : 6 : 1

     ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                           : 0.56

    วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น (เพิ่มเติม)                   : วันที่ 17 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 21 ม.ค. 2565

    วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น                             : 29 ธ.ค. 2564

ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date) 

(เพิ่มเติม)

    วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)                : 28 ธ.ค. 2564

(เพิ่มเติม)

  จัดสรรให้กับ                                      : บุคคลในวงจำกัด

    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                            : 781,415,041

    %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน                          : 15.63

    จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด              : 781,415,041 (หุ้น)

หมายเหตุ                                            :

หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแล้ว มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท กำหนด Record Date  สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม(RO) และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นเรับทราบต่อไป

  • ผู้โพสต์ superya
  • 2021-12-03 09:33:23
  • 112

ผู้สนับสนุน