เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


SEAFCO กำไรQ1/64 ทรุด 74.65% เหตุรายได้จากการรับจ้างวูบ

  • 2021-05-14 12:02:18
  • 256

   บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)


                                    (หน่วย : พันบาท)

งบการเงิน                                          

                                   ไตรมาสที่ 1

                                      สอบทาน

       สิ้นสุดวันที่                            31 มีนาคม

             ปี                             2564         2563

  กำไร (ขาดทุน)                                23,927       94,405

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นข

องบริษัทใหญ่ *

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                     0.03         0.13

     ต่อหุ้น (บาท)              • ผู้โพสต์ superya
  • 2021-05-14 12:02:18
  • 256

ผู้สนับสนุน