เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


TTA เปิดงบ Q1/64 พลิกโชว์กำไร 189 ลบ. จากขาดทุน 459 ลบ.ปีก่อน

  • 2021-05-14 10:42:47
  • 329

     แบบสรุปผลการดำเนินงาน (F45)                                  

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)


                                    (หน่วย : พันบาท)

งบการเงิน                                          

                                   ไตรมาสที่ 1

                                      สอบทาน

       สิ้นสุดวันที่                            31 มีนาคม

             ปี                             2564         2563

  กำไร (ขาดทุน)                               189,123    (459,218)

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ *

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                     0.10       (0.25)

     ต่อหุ้น (บาท)            


ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน                 

      ไม่มีเงื่อนไข


  • ผู้โพสต์ superya
  • 2021-05-14 10:42:47
  • 329

ผู้สนับสนุน