เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


JAS เชื่อ พิชญ์ โพธารามิก ลาออกจากซีอีโอ-กรรมการ จะไม่กระทบธุรกิจ

  • 2019-09-17 10:27:15
  • 1357

JAS เชื่อ พิชญ์ โพธารามิก ลาออกจากCEO-กก. หลังก.ล.ต.เชือด-เชื่อไม่กระทบแผนธุรกิจและฐานะการเงิน

นางสาวสายใจ คีตสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) JAS เปิดเผยว่า ตามที่สํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.) เผยแพร่ข่าวการใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้ที่ เกี่ยวข้องในกรณีของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) (JIS) ผ่านทางเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยรวมถึงนายพิชญ์ โพธารามิก ซึ่งดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการของบริษัทฯ และมีการระบุว่าการใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าวจะเป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นเข้า ข่ายเป็นผู้มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจโดยจะต้องพ้นจากตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ซึ่ง ก.ล.ต. อยู่ระหว่างดําเนินการต่อไปนั้น

บริษัทฯ ขอเรียนว่า ขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ก.ล.ต. เกี่ยวกับการให้พ้นจากตําแหน่งของ กรรมการและผู้บริหารข้างต้น แต่ได้รับหนังสือแจ้งการลาออกจากตําแหน่งของนายพิชญ์ โพธารามิก ซึ่งแจ้งว่ายัง ไม่ได้รับทราบในรายละเอียดจาก ก.ล.ต. ในเรื่องดังกล่าวแต่เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี จึงขอลาออกจาก ตําแหน่งข้างต้นโดยให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างจัดประชุม คณะกรรมการเป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งแทนนายพิชญ์ โพธารามิก

ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ บริษัทฯ รวมถึงการดําเนินการตามแผนธุรกิจที่วางไว้แต่อย่างใด

ที่มา : สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ติดตามข่าวสารแบบเรียลไทม์ได้ที่ https://hooninside.com 


  • ผู้โพสต์ superviser
  • 2019-09-17 10:27:15
  • 1357

ผู้สนับสนุน