เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


KK หุ้นใหม่เข้าตลาด - บล.ทิสโก้

  • 2020-10-07 10:42:57
  • 483

หุ้นใหม่เข้าตลาด: KK - บล.ทิสโก้

Wednesday, October 07, 2020 


บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน) (KK)

ลักษณะธุรกิจ:

          บริษัทฯ ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค โดยธุรกิจค้าปลีกเป็นการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านร้านสาขาชื่อ เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์สโตร์ จำนวน 28 สาขา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล รวมถึงบริษัทฯ มีศูนย์กระจายสินค้าจำนวน 1 แห่งในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค และเป็นสถานที่กระจายสินค้าให้แก่ร้านสาขาของบริษัทฯ ทั้งนี้ ด้วยการดำเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดสงขลามาเป็นระยะเวลามากกว่า 27 ปี ทำให้บริษัทฯ มีความเข้าใจในวิถีการดำเนินชีวิตและความต้องการสินค้าของคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด ซื้อของครบ พบของถูก ถูกทุกวัน ที่ K&K ทุกสาขา ใกล้บ้านคุณ

โครงการในอนาคต : 

          บริษัทฯ มีแผนการขยายร้านสาขาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นเปิดร้านสาขาในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล และจังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้ เพื่อมุ่งสู่การเป็นร้านสะดวกซื้อชั้นนำในภาคใต้ และเป็นร้านค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคอันดับแรกๆ ที่ผู้บริโภคนึกถึง ภายใต้แนวคิด ซื้อของครบ พบของถูก ถูกทุกวัน ที่ K&K ทุกสาขา ใกล้บ้านคุณ ในแต่ละปี บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายร้านสาขาจำนวน 3 - 4 สาขา โดยมุ่งเน้นการเช่าที่ดินเพื่อเปิดร้านสาขาเป็นหลัก ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทุนเฉลี่ยประมาณ 10 - 12 ล้านบาทต่อสาขา 

ความเห็นของเรา : 

          เราประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของ KK ที่ 1.20  1.40 บาท อิง PER ที่ 18  20 เท่าเทียบกับหุ้นที่มีธุรกิจและขนาดใกล้เคียงกันอย่าง TNP โดยเรามองว่าธุรกิจมีความได้เปรียบจากความชำนาญในพื้นที่ภาคใต้ แต่อย่างไรก็ตาม การขยายตัวออกนอกพื้นที่จะขยายตัวได้ลำบาก และมีความเสี่ยงในระยะยาวจากการเข้ามาของเทคโนโลยีและธุรกิจ Delivery รวมถึงด้วยขนาดของกิจการที่ค่อนข้างเล็กทำให้อาจมีปัญหาด้านสภาพคล่องในการซื้อขายได้  

รายละเอียดการเสนอขายหุ้น :

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (Par)          0.50 บาท

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย (IPO)         69 ล้านหุ้นแบ่งเป็นประชาชนทั่วไป 62.1 ล้านหุ้นและสำหรับผู้บริหารและพนักงาน 6.9 ล้านหุ้น

ทุนจดทะเบียน                    115 ล้านบาท (230 ล้านหุ้น)

ราคาเสนอขาย                   0.88 บาท

วันเริ่มซื้อขาย                    7 ต.ค. 2020

ตลาดรอง                       ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) บริการ

วันที่เสนอขาย                    29 ก.ย.  1 ต.ค. 2020

ที่ปรึกษาทางการเงิน               บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน        1) เป็นเงินทุนในการขยายร้านสาขา เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ 2) ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 3) เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล           ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักภาษี, เงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) 

                              แต่ทั้งนี้ ยังต้องขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน, 

                              การขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ :

                              ก่อน IPO     หลัง IPO กรณีมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญส่วนเกิน 

1. กลุ่มครอบครัวสิริธนนนท์สกุล       100.0%                    65.7%

รวม                           100.0%                    65.7%

หุ้น IPO                             -                    34.3%

รวม                           100.0%                   100.0%

ข้อมูลทางการเงิน :

                                   2017         2018       2019       1H20

รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท)  929.21       938.97     929.30     481.98

กำไรสุทธิ (ล้านบาท)                     18           16         12          7

FD EPS (บาท)                       0.08         0.07       0.05       0.03

FD BV (บาท)                        0.32         0.37       0.39       0.42         

          ที่มา: สำนักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ประจำวันที่ 7 ต.ค. 2563

รายงานฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นคำเสนอหรือคำชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้นำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือโดยทางอื่นใด ทิสโก้ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้  การนำไปซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมายทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้เป็นการนำไปใช้โดยผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่ผู้เดียว

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2020-10-07 10:42:57
  • 483

ผู้สนับสนุน