เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


CCET คาด "แคล-คอมพ์ พรีซิชั่น โฮลดิ้ง" ขายหุ้นไอพีโอไม่เกิน23.50 ล้านหุ้น เสร็จ Q1/64 เข้าตลาดหุ้นไต้หวัน

  • 2020-07-08 14:03:10
  • 401

บริษัท แคล – คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)CCET เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แคล – คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)CCETครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (“แผนการเสนอขายหุ้น IPO) ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิชั่น โฮลดิ้ง จํากัด ("CCPT-KY") เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน (“TWSE") และเสนอการจัดสรรหุ้นส่วนเกินโดยบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและขยายธุรกิจในอนาคตทั้งในและ ต่างประเทศ รวมถึงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเงินโดยรวมของบริษัท โดยบริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ถือ หุ้นรายใหญ่และมีอํานาจควบคุมของ CCPT-KY ภายหลังการออก IPO


ทั้งนี้ CCPT-KY มีความประสงค์ที่จะออกหุ้นใหม่และเสนอขายไม่เกิน 23,500,000 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 29.38 ของทุนชําระ แล้วทั้งหมดโดยประมาณหลังจากแผนการเสนอขายหุ้น IPO) ต่อประชาชนทั่วไปตามแผนการเสนอขายหุ้น IPO ในตลาด หลักทรัพย์ไต้หวัน ("TWSE") นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดําเนินการจัดสรรหุ้นส่วนเกินในจํานวนไม่เกินร้อยละ 15 ของขนาดหุ้น IPO หรือเท่ากับ 3,525,000 หุ้นจากจํานวนหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีอยู่ใน CCPT-KY การจัดสรรหุ้นส่วนเกิน ดังกล่าวในช่วง ระยะเวลาการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ก็เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาของหุ้นหลังจากที่ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน แล้ว

นอกจากนี้เพื่อให้หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CCPT-KY เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการเสนอขายหุ้น IPO ตามกล่าว ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้สละสิทธิ์การจองซื้อหุ้นตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันและเชื่อว่าราคา IPO ของ CCPT-KY จะเป็นผลมาจากการประมูลแบบเปิดและไม่กระทบต่อสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ดังนั้นจึงมีมติไม่เสนอ ขายหุ้น IPO ที่ออกใหม่ของ CCPT-KY ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และคณะกรรมการยังได้อนุมัติและมอบอํานาจให้ประธาน กรรมการเป็นผู้สรุปรายละเอียด, เอกสารต่างๆ และ/หรือการกระทําที่เกี่ยวข้องสําหรับข้อตกลงการจัดสรรหุ้นส่วนเกินและ/หรือ โครงการ IPO ของ CCPT-KY ตามที่เห็นสมควร

แผนการเสนอขายหุ้น IPO และการจัดสรรหุ้นส่วนเกินของ CCPT-KY ดังกล่าวจะทําให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน CCPT-KY ลดลง จึงถือเป็นการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ จดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (ฉบับแก้ไข) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการ ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศการได้มาหรือ จําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์) เมื่อพิจารณาขนาดของรายการตามประกาศการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และขนาดของ แผนการเสนอขายหุ้น IPO รวมถึงจํานวนการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (ถ้าคํานวณการจัดสรรหุ้นส่วนเกินได้ใช้สิทธิและจําหน่าย อย่างเต็มจํานวน) มีมูลค่าสูงสุดเมื่อคํานวณจากเกณฑ์กําไรสุทธิงวด 12 เดือนตามเกณฑ์ล่าสุด ตามงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งมีค่าเท่ากับร้อยละ 32.52 จึงถือเป็นธุรกรรมประเภทที่ 2 (รายการที่มีมูลค่ารวมอย่างน้อย ร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ํากว่าร้อยละ 50) ตามการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจําเป็นต้องจัดทํารายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("SET") และผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับจากวันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์และรายละเอียดของสารสนเทศดังกล่าว

CCET ระบุว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CCPT-KY ภายใต้แผนการเสนอขายหุ้น IPO และการจดทะเบียน CCPT-KY ในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน พร้อมกับการจัดสรรหุ้นส่วนเกินของบริษัทฯ (เรียกรวมกันว่า “รายการ”) จะเกิดขึ้นหลังจาก CCPT-KY ได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน สําหรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก การทํารายการดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสแรกของปี 2564

CCPT-KY มูลค่าที่ตราไว้ 10 เหรียญไต้หวัน ต่อหุ้น ราคาเสนอขายยังไม่ได้ถูกกําหนด ราคาเสนอขายจะขึ้นอยู่กับการประมูลและวิธีการจับฉลากตามระเบียบและกฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน สำหรับระยะเวลาเสนอขายหลังจาก CCPT-KY ได้รับการอนุมัติแผนการเสนอขาย IPO จากตลาด หลักทรัพย์ไต้หวัน และได้ออกหนังสือชี้ชวน โดยระยะเวลาเสนอขายคาด ว่าจะอยู่ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564

ผลประโยชน์ที่คาดหวังจากการทํารายการ บริษัทฯ เชื่อว่ารายการดังกล่าวจะช่วยยกระดับ บริษัทฯ และบริษัทย่อย CCPT-KY ในด้านต่างๆดังนี้ทําให้บริษัทฯ สามารถลดภาระทางการเงินในการสนับสนุนด้านเงินทุน เนื่องจาก CCPT-KY จะสามารถระดม ทุนได้เองอย่างอิสระผ่านการเสนอขายหุ้น IPO และผ่านเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ หลังจากการเข้าจดทะเบียน ทําให้บริษัทฯ สามารถสร้างเสริมโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยการแยกธุรกิจกลุ่ม Precision ออกอย่าง ชัดเจน อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจทางธุรกิจของทั้งบริษัทฯ เอง และ CCPT-KY หลังจากการจดทะเบียน CCPT-KY มูลค่าของหุ้น CCPT-KY จะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงและเพิ่มมูลค่าธุรกิจกลุ่ม Precision ของบริษัทฯ ซึ่งจะมีมูลค่าสูงกว่าการดําเนินงานภายใต้การบริหารของบริษัทฯ

ดังนั้นบริษัทฯ สามารถ รับรู้มูลค่าทางธุรกิจที่แท้จริงของ CCPT-KY ในแง่ของมูลค่ายุติธรรม (fair value) และในแง่ของกําไรส่วนเกินทุน(capital gain) ในกรณีที่มีการขายสัดส่วนการถือครองหุ้นใน CCPT-KY

ในขณะเดียวกัน CCPT-KY จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่นๆ เพื่อขยายธุรกิจและตอบสนองความต้องการเงินทุนหมุนเวียนของตนเองได้ นอกจากนี้การจดทะเบียนจะเสริมสร้างประสิทธิภาพความร่วมมือที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสําหรับทั้งบริษัทฯ และCCPT-KY และ ทําให้ CCPT-KY สามารถดึงดูดบุคลากรระดับมืออาชีพและมีทักษะสูงมาร่วมงาน และสามารถสร้างสรรค์และเพิ่มพื้นที่การแข่งขันในการทํางานท่ามกลางคู่แข่งอื่น ๆ

แผนการใช้เงินที่ได้จากแผนเสนอขายหุ้น IPO

CCPT-KY วางแผนที่จะใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นดังต่อไปนี้ 1.เพื่อใช้สําหรับการขยายโรงงาน การลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มกําลังการผลิต สําหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในปีต่อ ๆ ไป 2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ที่มา : สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ติดตามข่าวสารแบบเรียลไทม์ได้ที่ https://hooninside.com

  • ผู้โพสต์ chisanupong
  • 2020-07-08 14:03:10
  • 401

ผู้สนับสนุน