เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


OSP เผยกลุ่มบริษัทฯ มีส่วนได้เสียใน MGG 51.84% ทำธุรกิจผลิต-จําหน่ายขวดแก้วที่เมียนมาร์

  • 2020-05-21 09:46:42
  • 205

นางวรรณิภา ภักดีบุตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) (OSP) เปิดเผยว่าตามที่แจ้งการลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่ายขวดแก้วในประเทศเมียนมาร์ผ่านการลงทุนในบริษัท เมียนมาร์ โกลเด้น อีเกิ้ล จํากัด (“MGE”) ซึ่งได้ลงทุน ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562อ้างถึงหนังสือของบริษัทฯ ที่ CS 27/2562และบริษัท เมียนมาร์ โกลเด้น กลาส จํากัด (“MGG”) เพื่อขยายธุรกิจต่างประเทศของบริษัทฯ


โดยบริษัทฯ ขอแจ้งความคืบหน้าให้ทราบว่า เมื่อวันที่19 พฤษภาคม 2563 กลุ่มบริษัทได้เข้าลงทุนใน MGG โดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุน และมีรายละเอียดโครงสร้างการลงทุนดังนี้

ชื่อบริษัทร่วมทุน : บริษัท เมียนมาร์ โกลเด้น กลาส จํากัด (“MGG”)

ทุนจดทะเบียนของ MGG ภายหลังการลงทุน : 757,500 (เจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้10,000 เมียนมาร์จัตต่อหุ้น คิดเป็นจํานวนทุนจดทะเบียนเท่ากับ 7,575,000,000 (เจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าล้าน) เมียนมาร์จัต หรือจํานวนประมาณ 173,467,500 (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามล้านสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย) บาท หรือ 5,385,617 (ห้าล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยสิบแจ็ด) ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

จํานวนเงินลงทุนส่วนของกลุ่มบริษัทฯ : 6,093,330,000 (หกพันเก้าหมื่นสามพันล้านสามแสนสามหมื่น) เมียนมาร์จัตหรือจํานวนประมาณ 139,537,257 (หนึ่งร้อยสามสิบเก้าล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบเจ็ด) บาท หรือ 4,332,191 (สี่ล้านสามแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ด) ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563ลงทุนจํานวนรวม 4,708,866,945 (สี่พันเจ็ดร้อยแปดล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบห้า) เมียนมาร์จัต หรือจํานวนประมาณ 107,833,053 (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันห้าสิบสาม) บาท หรือ 3,347,875 (สามล้านสามแสดสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้า) ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 จํานวนรวม 1,384,463,055 (หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสี่ล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันห้าสิบห้า) เมียนมาร์จัต หรือจํานวนประมาณ31,704,204 (สามสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่พันสองร้อยสี่) บาท หรือ 984,315 (เก้าแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยสิบห้า) ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

แหล่งที่มาของเงินทุน  : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท MGG : คณะกรรมการ MGG มีจํานวน 7 ท่าน โดยกลุ่มบริษัทฯ มีสิทธิแต่งตั้งกรรมการจํานวน 4 ท่าน และ MGEH มีสิทธิแต่งตั้งกรรมการจํานวน 3 ท่านทั้งนี้ประธานกรรมการไม่มีสิทธิชี้ขาด

จากการลงทุนดังกล่าว ทําให้กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนได้เสียใน MGG คิดเป็นร้อยละ 51.84ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดในหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ นอกจากนี้ MGE ได้เข้าทําสัญญาเงินกู้ (Loan Facility Agreement) กับธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นวงเงินกู้ยืมจํานวน 27.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 886.4 ล้านบาทเพื่อใช้ในก่อสร้างและประกอบกิจการโรงงานผลิตขวดแก้วดังกล่าว

การลงทุนดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”)โดยการคํานวณขนาดรายการยังคงใช้ข้อมูลเดิมตามที่ได้เคยแจ้งแก่ท่านตามเอกสารที่อ้างถึง ซึ่งเป็นการคํานวนขนาดรายการโดยคิดจากมูลค่าการลงทุนนรวมใน MGE และ MGG โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 1.03 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน อ้างอิงจากงบการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัทฯ ฉบับสอบทาน สําหรับงวดระยะเวลาเก้าเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน2562 และหากรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้น 180 วันย้อนหลังก่อนวันเข้าทํารายการ ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 4.83 จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสําคัญตามหลักเกณฑ์ของประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

บุคคลที่ได้ประโยชน์จากธุรกรรมนี้ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ ดังนั้น การทําธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายการเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

  • ผู้โพสต์ natsinee
  • 2020-05-21 09:46:42
  • 205

ผู้สนับสนุน