เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ
Image Slider
Image Slider

ข่าว


SKE รับข้อเสนอ PTT เลิกสัญญาจ้างอัดก๊าซก่อนกำหนด 9 ปี ได้ค่าตอบแทน 80 ลบ.

  • 2021-09-27 10:23:26
  • 899

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า บมจ.สากล เอนเนอยี (SKE) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการยกเลิกสัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาติโดยสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน (บ้านนา-แก่งคอย) จังหวัดสระบุรี และสัญญาที่เกี่ยวข้อง ระหว่างบริษัทกับ บมจ.ปตท. (PTT) ซึ่งมีระยะเวลาตามสัญญาเหลืออยู่ประมาณ 9 ปี 1 เดือน (ครบกำหนดสัญญาวันที่ 14 ต.ค.73) ซึ่งประกอบด้วยสัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาติ โดยสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน เลขที่ ปตท./กธ.01/54 ลงวันที่ 23 ก.ย.54 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาติโดยสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 13 มิ.ย.55


ทั้งนี้ ในการยกเลิกสัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาติ บริษัทตกลงรับข้อเสนอของ ปตท.ในการจ่ายค่าตอบแทนการลงทุน (AP) ตามระยะเวลาคงเหลือของสัญญา เป็นจำนวนเงิน 80 ล้านบาท (ตามมูลค่าปัจจุบัน ณ สิ้นปี 63) หากมีการจ่ายค่าตอบแทน AP ในระหว่างปี 64 ให้ ปตท.นำค่าตอบแทน AP ที่ได้จ่ายให้กับบริษัทแล้วนั้นมาหักลบจากค่าตอบแทนตามข้อเสนอดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลักความระมัดระวังและเห็นว่าการยืนยันรับข้อเสนอยกเลิกสัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาตินั้น เป็นรายการที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน (บ้านนา-แก่งคอย) จังหวัดสระบุรี เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจหลักของบริษัท แม้ว่าจะมีขนาดรายการเท่ากับ 4.54% เมื่อคำนวณมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัท (ซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิ.ย.64 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว)

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือรับข้อเสนอยกเลิกสัญญาดังกล้าวไปยัง ปตท. ในวันที่ 27 ก.ย.64

  • ผู้โพสต์ superya
  • 2021-09-27 10:23:26
  • 899

10 ทอล์คออฟเดอะทาวน์ล่าสุด

โฆษณา
ผู้สนับสนุน