เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ทอล์คออฟเดอะทาวน์

IFA สรุปความเห็นให้ผถห. EP อนุมัติลงทุน “วินด์ฟาร์มในเวียดนาม” ทั้ง 4 โครงการ

  • 2020-10-26 14:39:35
  • 347


รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า บริษัทอีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) หรือ EP ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 มีมติแต่งตั้งบริษัท Discover Management เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระIFA เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นและได้จัดทำรายงานแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯเสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งตามที่อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ได้เห็นชอบรายงานความเห็นของIFAเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

โดย IFA ให้ความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการทำรายการดังกล่าว เนื่องจากการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศเวียดนามทั้ง 4 โครงการ มีอัตราผลตอบแทนที่ดีและมีความเหมาะสม โดยการพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯเข้าลงทุนหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และบริษัทฯมีหน้าที่ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปที่จะต้องส่งรายงานแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งจัดทำโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯให้แก่ผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


  • ผู้โพสต์ nongnapas
  • 2020-10-26 14:39:35
  • 347

ผู้สนับสนุน