เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


SVH ตั้งบริษัทย่อยใหม่ “ดิจิทัล เฮลท์ เวนเจอร์”

  • 2020-04-03 17:30:56
  • 304

นายแพทย์ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร  กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) หรือ SVH เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่2/2563 เมื่อวันที่3 เมษายน 2563 ได้มีมติให้จัดตั้งบริษัทย่อย 1 บริษัท ดังนี้


บริษัท ดิจิทัล เฮลท์ เวนเจอร์ จำกัด วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อเป็นบริษัทที่ลงทุนและพัฒนาธุรกิจด้านการแพทย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้ รวมถึงการทำวิจัยสรุปผลและเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จำนวนหุ้น 1,000,000 หุ้น โครงสร้างผู้ถือหุ้น SVH ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน แหล่งเงินทุนที่ใช้มาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ทั้งนี้รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง


  • ผู้โพสต์ พี่เก๋888
  • 2020-04-03 17:30:56
  • 304

ผู้สนับสนุน