เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


TRUE ลงทุนเพิ่ม Mediaload PTE จาก 40.05% เป็น 56.57%

  • 2022-07-18 09:17:24
  • 240

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ปจํากัด (“ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่กลุ่มบริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมด ได้เข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทMediaload PTE. Ltd. (“Mediaload”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ที่ประกอบธุรกิจสื่อดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยการลงทุนครั้งนี้ ทําให้สัดส่วนการถือหุ้นของทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ใน Mediaload เพิ่มจากร้อยละ 40.05 เป็นร้อยละ 56.57 โดยเพิ่มขึ้ นอีกร้อยละ 16.52 ของหุ้นทั้งหมดของ Mediaload ด้วยมูลค่าเงินลงทุนจํานวน 3,520,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 128,466,624 บาท (คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 โดย 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 36.4962 บาท) 


ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการลงทุนคือเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของการให้บริการดิจิทัลของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคต

การเข้าลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ ส่งผลให้Mediaload เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วม เป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัทฯ โดยภายหลังการเข้าลงทุน Mediaload มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นเป็นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น

1. บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จํากัด ร้อยละ 56.57

2. Groupin Pte. Ltd. ร้อยละ 43.43

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวข้างต้น ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ ขนาดของรายการไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสําคัญตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีขนาดของรายการสูงสุดที่คํานวณได้ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิเท่ากับร้อยละ 0.037 ซึ่งคํานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานล่าสุดของกลุ่มบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565และภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นๆ

  • ผู้โพสต์ superya
  • 2022-07-18 09:17:24
  • 240

10 ทอล์คออฟเดอะทาวน์ล่าสุด

โฆษณา
ผู้สนับสนุน