เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


STA ได้รับใบอนุญาต ปลูกพืชกัญชงจาก อ.ย. คาดเก็บเกี่ยวผลผลิตแปลงทดลองต้นปี65

  • 2021-10-26 09:41:26
  • 127


บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัท ศรีตรังรับเบอร์แอนด์แพลนเทชั่น จำกัด (“SRP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ("บริษทั") ได้ยื่นขอรับอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชงไปนั้นทางบริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้พิจารณาออกใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง เลขที่ใบอนุญาต ลป 6/2564 (ป) โดยให้ไว้แก่SRP เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม โดย SRP ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชง ณ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เพื่อที่จะขายผลผลิตที่ได้จากการปลูกให้แก่ลูกค้าที่บริษัทได้ตกลงทำสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกันไว้

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์กัญชงของบริษัท และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในระยะยาว บริษัทได้นำหลักการ “Digital Traceability” มาใช้กับทุกผลิตภัณฑ์กัญชงที่จะมีการส่งมอบให้แก่ลูกค้า เพื่อสร้างจุดเด่น ความแตกต่าง และมูลค่าเพิ่มให้ไร่กัญชงของ SRP ตลอดจนเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งกับลูกค้าในระยะยาว โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจากแปลงทดลองนี้ได้ในต้นปี2565

  • ผู้โพสต์ superya
  • 2021-10-26 09:41:26
  • 127

ผู้สนับสนุน