เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


BTS กำไรงวดปี63/64 ลดลง 43.9% เหตุรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน

  • 2021-06-01 10:47:46
  • 235

 แบบสรุปผลการดำเนินงาน (F45)                                  

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)


                                     (หน่วย : พันบาท)

งบการเงิน                                          

                                     12 เดือน

                                     ตรวจสอบ

       สิ้นสุดวันที่                            31 มีนาคม

             ปี                             2564         2563

  กำไร (ขาดทุน)                 4,576,273    8,161,749

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นข

องบริษัทใหญ่ *

  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                    0.348        0.646

     ต่อหุ้น (บาท)            

  • ผู้โพสต์ superya
  • 2021-06-01 10:47:46
  • 235

ผู้สนับสนุน