เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


COTTO เผย Q3/63 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 96% อานิสงส์ควบคุมค่าใช้จ่าย-ตุ้นพลังงานลดลง

  • 2020-10-27 14:13:30
  • 197

บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ (รวมบริษัทย่อย) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 สรุปได้ดังนี้


ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน (หน่วย : พันบาท)

                                               ไตรมาส 3              งวด 9 เดือน

                                         ปี       2563       2562       2563       2562

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                          170,761     87,318    336,975    238,345

กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)              0.03       0.01       0.06       0.04

  • ผู้โพสต์ nongnapas
  • 2020-10-27 14:13:30
  • 197

ผู้สนับสนุน