Talk of The Town

ตลท.รับ INET-W2 จำนวน 99.99 ล้านหน่วย เข้าเทรดวันแรก 26 พ.ค.นี้


25 พฤษภาคม 2566
745
ตลท.รับ INET-W2.jpg
รับหลักทรัพย์  
                                   
รับหลักทรัพย์                                       : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                                            : บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (INET)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                                 : INET-W2
ตลาดรอง                                            : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                                  : 26 พ.ค. 2566
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน                          : 99,997,469
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นสามัญใหม่):                    : 1 : 1
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)                             : 4.50
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                                  : 6 เดือน 10 วัน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (15 
พฤษภาคม 2566)
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย)                     : 0.00
วันใช้สิทธิครั้งแรก                                    : 25 ส.ค. 2566
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                                  : 24 พ.ย. 2566