Talk of The Town

บอร์ด SNNP อนุมัติแต่งตั้ง "ฐากร ชัยสถาพร" นั่งซีอีโอคนใหม่ มีผล 27 ม.ค.นี้เป็นต้นไป


27 มกราคม 2566
245
บอร์ด SNNP อนุมัติแต่งตั้ง 270123.jpg

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 มีมติดังนี้


1. รับทราบกรณีที่ นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนื่องจากติดภาระกิจอื่น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2566เป็นต้นไป ทั้งนี้ นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล คงยังดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารบริษัทต่อไป

2. อนุมัติแต่งตั้งนายฐากร ชัยสถาพร ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ดำรงตำแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารแทนนายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2566 เป็นต้นไป