Talk of The Town

ตลท.เตือนผถห. MORE ไม่ควรอนุมัติวาระเพิ่มทุนตามความเห็น IFA


20 กุมภาพันธ์ 2567
TOT แนวนอน ตลท.เตือนผถห.MORE_0.jpg

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ถือหุ้น MORE ศึกษาข้อมูลการเพิ่มทุน เนื่องจาก IFA เห็นว่าไม่ควรอนุมัติ


ศึกษาข้อมูล                                          
เรื่อง                                               : เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล
ชื่อหลักทรัพย์                                       
  - บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (MORE)
คำอธิบายรายการ                                      :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ถือหุ้น MORE 
ศึกษาข้อมูลและไปใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 กรณี MORE
เพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)
เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติการทำรายการในครั้งนี้