จับประเด็นหุ้นเด่น

รายงานพิเศษ : ธุรกิจ “บริหารจัดการอาคาร” AMR ตอบโจทย์แผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ(Smart City)


20 พฤศจิกายน 2566
รายงานพิเศษ ธุรกิจ “บริหารจัดการอาคาร” AMR.jpg

รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเท่าเทียมไปยังเมืองต่างๆ  สอดคล้องกับธุรกิจการบริหารจัดการอาคารอัจฉริยะ หรือ BMS ของบมจ. เอเอ็มอาร์ เอเซีย (AMR) ที่ตอบโจทย์ในการช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างน้อย 5%  และลดต้นทุนของภาคธุรกิจ


สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) หน่วยงานหลักในการส่งเสริมให้เกิดสมาร์ทซิตี้ หรือเมืองอัจฉริยะ ซึ่งมีเป้าหมายให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างฉลาด เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในเมืองที่มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ เกิดการกระจายความเจริญอย่างเท่าเทียมไปสู่เมืองต่างๆ  ทั้งด้านโอกาสทางการศึกษา การรักษาพยาบาล และด้านอื่นๆให้เท่าเทียมกับเมืองใหญ่

ซึ่งการเป็นสมาร์ทซิตี้ ต้องมีการพัฒนาใน 7 ด้าน คือ
1. สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ หรือเป็นเมืองที่มุ่งเน้นปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหารจัดการ และติดตามเฝ้าระวัง สิ่งแวดล้อม
2. การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ หรือเป็นเมืองที่มุ่งเน้นเพิ่มความสะดวก ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. การดำรงชีวิตอัจฉริยะ เป็นเมืองที่มุ่งเน้นให้บริการที่อำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิต เช่น การส่งเสริมให้เกิดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการดำรงชีวิตที่เหมาะสม
4. พลเมืองอัจฉริยะ หรือเป็นเมืองที่มุ่งเน้นพัฒนาพลเมืองให้มีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและการดำรงชีวิต
5. พลังงานอัจฉริยะ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเมือง หรือใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาด
6. เศรษฐกิจอัจฉริยะ ความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ความเชื่อมโยงและความร่วมมือทางธุรกิจ และประยุกต์ใช้นวัตกรรม ในการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจ 
7. การบริหารภาครัฐอัจฉริยะพัฒนาระบบบริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐสะดวก รวดเร็ว เพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน

ซึ่งการพัฒนาเมืองให้เป็นอัจฉริยะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การขยายธุรกิจของ บมจ. เอเอ็มอาร์ เอเซีย (AMR) โดย “ณัฏฐชัย ศิริโก”  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ระบุว่า บริษัทฯได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอาคารอัจฉริยะ หรือBMS  ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาคารได้ดียิ่งขึ้น และช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการอาคารซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักทั้งอาคารที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน และโรงงาน เนื่องจากสามารถประหยัดพลังงานได้อย่างน้อย 5%  จึงคาดว่าจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

โดยAMR เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการพลังงาน บริษัทฯ จึงได้พัฒนาระบบ BMS ขึ้นมา เพื่อใช้ในการช่วยบริหารจัดการระบบต่าง ๆ ภายในอาคาร โดยมีการควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะ (IoTs) เช่น ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และระบบกล้องวงจรปิด หรือแม้แต่ระบบเซนเซอร์จับความเคลื่อนไหว ระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติโดยรอบอาคาร เป็นต้น

เพื่อให้ผู้บริหารจัดการอาคารสามารถตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ต่าง ๆ ทำให้สามารถช่วยลดการสูญเสียพลังงานที่เกินความจำเป็น ซึ่งถือเป็นต้นทุนในกระบวนการธุรกิจ

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจเข้าสู่โหมดสมาร์ทเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบ และคาดจะสามารถขยายฐานลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการอาคารได้เพิ่มขึ้น 
AMR