Wealth Sharing

TTB หนุนรัฐให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม ชี้ขึ้นราคากระทบวงกว้าง ค่าครองชีพ-ต้นทุนธุรกิจ


03 พฤศจิกายน 2566
ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี  สนับสนุนมติภาครัฐให้น้ำตาลทรายกลับเป็นสินค้าควบคุมราคา และสนับสนุนเกษตรกรไร่อ้อย และผู้ผลิตน้ำตาล เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุน หรือใช้มาตรการลดภาษีให้ผู้ผลิต ห่วงกระทบวงกว้างต่อภาคครัวเรือนและผู้ประกอบการรายย่อยที่มีข้อจำกัดในการขึ้นราคาสินค้า

TTB หนุนรัฐให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม.jpg

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี (ttb analytics) วิเคราะห์การประกาศขึ้นราคาน้ำตาลทรายอาจส่งผลดีต่อผู้ผลิตน้ำตาลทราย เกษตรกรชาวไร่อ้อย และผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการส่งผ่านราคา แต่ผลดีดังกล่าวถูกดึงมาจากภาคครัวเรือน และ ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่สามารถส่งผ่านราคาได้
         
ประกอบกับเหตุผลของการขึ้นราคาน้ำตาลทรายในครั้งนี้ตามที่ สอน. ให้เหตุผลว่าปรับตามราคาตลาดโลก ก็ต้องมองย้อนกลับไปที่สาเหตุว่า เพิ่มขึ้นจากการที่อินเดียระงับการส่งออกน้ำตาลทรายจากผลผลิตที่ลดลง เพื่อใช้บริโภคในประเทศและไม่ให้กระทบความเป็นอยู่ของภาคประชาชน แต่ในทางกลับกัน การปรับเพิ่มราคาขายในประเทศจะกลายมาเป็นภาระต้นทุนให้กับภาคประชาชน มากกว่ากรณีของอินเดียที่ประกาศขยายการควบคุมการส่งออกน้ำตาลทราย เพื่อควบคุมราคาภายในประเทศ
          
ดังนั้น ttb analytics จึงสนับสนุนมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นชอบให้น้ำตาลทรายกลับเป็นสินค้าควบคุม และเสนอเรื่องการช่วยเหลือผู้ผลิตน้ำตาลทราย เกษตรกรชาวไร่อ้อย อาจใช้เรื่องของการให้เงินสนับสนุน เพื่อลดต้นทุนให้กับเกษตรกรไร่อ้อย หรือมาตรการลดภาษีให้กับผู้ผลิตน้ำตาลทราย แทนที่จะขึ้นราคาสินค้าที่อาจส่งผลกระทบในวงกว้าง
TTB