Talk of The Town

STARK ปรับโครงสร้างองค์กร "ประกรณ์ เมฆจำเริญ" ขึ้นแท่นเป็น "กก.ผู้จัดการใหญ่"


30 มกราคม 2566
STARK ปรับโครงสร้างองค์กร300123.jpg

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่1/2566เมื่อวันศุกร์ที่27 มกราคม 2566เวลา12:00 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้มีมติอนุมัติให้บริษัทแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของบริษัท รวมถึงโครงสร้างองค์กรของบริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายประกรณ์ เมฆจำเริญ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายมงคล ตั้งใจพิทักษ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน นายประกรณ์ เมฆจำเริญ

ในการนี้บริษัทได้ปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566เป็นต้นไป

หมายเหตุนายประกรณ์ เมฆจำเริญ ถือว่าเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงไม่สามารถออกเสียงในวาระนี้