Wealth Sharing

"นพ.รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา" เฉือนหุ้น BWG จำนวน 0.2625% ยังถือ 4.7643%


03 เมษายน 2566
นพ.รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา เฉือนหุ้น BWG.jpg

รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (BWG)
โดย นายแพทย์ รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.2625% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.7643% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.2625% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 4.7643% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
BWG