Talk of The Town

BTC ใจป้ำ! รับซื้อเพิ่มทุน WAVE เกินสิทธิ ดันถือหุ้นเพิ่มเท่าตัวแตะ 8.906% ส่องพอร์ต BTC เน้นลงทุนหุ้นขนาดเล็ก


20 มิถุนายน 2567
จากการสำรวจข้อมูลในแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ (แบบ 246-2) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบว่า 

S2T_(เว็บ) BTC ใจป้ำ! รับซื้อเพิ่มทุน WAVE เกินสิทธิ_.jpg

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) BTC  รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) WAVE จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาจากการรับซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ จำนวน 604,061,688 หุ้น คิดเป็น 5.2727% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาอยู่ที่ 1,020,308,442 หุ้น คิดเป็น 8.906% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ เมื่อนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกับการถือครองหุ้น WAVE เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 พบว่า BTC ถือครองหุ้นWAVE เพียง 416,246,754 หุ้น คิดเป็น 4.52% และถือหุ้นใหญ่ติดอันดับ 5 ดังนั้นการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ทำให้ถือครองหุ้นมากขึ้นกว่าเท่าตัว 

สำหรับที่ผ่านมา WAVE ได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 2,243,840,547 หุ้นอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาจองซื้อหุ้นละ 0.14 บาท เมื่อวันที่  31 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน  2567

นอกจากนี้ ยังพบว่าปัจจุบัน BTC มีพอร์ตลงทุนหุ้นขนาดเล็ก โดยถือครองหุ้น B จำนวน 89,962,525หุ้นคิดเป็น 1.11% หุ้น PACE 391,000,000 หุ้น คิดเป็น 2.72%และหุ้น WAVE 416,246,754 หุ้นคิดเป็น 4.52%
BTC