Talk of The Town

NEX ประกาศเพิ่มทุน 8,837 ล้านหุ้น เล็งขายให้พันธมิตร 75 ล้านหุ้น ที่ราคา 2.55 บาท คาดประกาศรายชื่อผู้เข้าลงทุน 1 ก.ค.นี้


10 มิถุนายน 2567
NEX แจงเพิ่มทุน 8.83 พันล้านบาท เตรียมเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 75 ล้านหุ้น ที่ราคา 2.55 บาท คาดดำเนินการได้ภายใน 1 ก.ค. 67

NEX ประกาศเพิ่มทุน copy_0.jpg

นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 7 มิ.ย. 67 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 8,837,309,596 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,021,827,399 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 10,859,136,995 บาท 

โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,837,309,596 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบบกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ให้กับ 1.เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน, 2.เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant for Private Placement)

และ 3.เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering : PPO) ดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทมีมติใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใด ซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา และ ประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

ทั้งนี้ มติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หน่วย และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 5 หุ้นสามัญ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีอายุ 3 ปี ระยะเวลาการใช้สิทธิทุกๆ 6 เดือน ราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิหน่วยละ 12.75 บาท ต่อหน่วย

พร้อมกันนี้ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 8,837,309,596 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท 

ดังนี้ 4.1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็น 3.76% ของทุนชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้ว จัดสรรให้แก่ผู้สนใจลงทุนซึ่งสามารถส่งเสริมเกื้อกูลต่อธุรกิจทั้งในปัจจุบันและโครงการในอนาคตของบริษัทได้ 

โดยจะเข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (business partner) และมีบทบาทในการส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท ให้บรรลุตามแผนงานได้ ทั้งนี้ ผู้สนใจทุกรายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด โดยจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แต่ละรายจะไม่มีรายใดเข้ามาถือหุ้นตั้งแต่ 25% ของทุนชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้ว โดยบริษัทอาจจัดสรรในคราวเดียว หรือหลายคราวได้ โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 2.55 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกินกว่า 191,250,000 บาท

ทั้งนี้ ณ วันที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ลงทุนที่สนใจ โดยเมื่อบริษัทได้รับความชัดเจนจากการเจรจากับผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงแล้ว บริษัทจะจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดรายชื่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงและการจัดสรรจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อไป 

โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 บริษัทจะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงที่ได้รับการเสนอขายหุ้นที่ชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไปการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทนั้น เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา หุ้นละ 2.55 บาท ถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดไม่เกิน 10% จากราคาตลาด ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออก ใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) 

ดังนั้นนอกจากนี้บริษัท จะต้องได้รับความเป็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแล้ว บริษัทจะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศ ทจ. 72/2558 อีกด้วย

โดย ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2567 คือ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ถึง 6 มิถุนายน 2567 ซึ่งจะเท่ากับ 2.81 บาท 

4.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 375,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หน่วย

4.3 จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering :PPO) โดยบริษัทฯ จะออกและเสนอ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือบางส่วนก็ได้โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ 

ทั้งนี้ การเสนอขายราคาหุ้นละ 1 บาท โดยการจัดสรรหุ้นจะดำเนินการ 2 ครั้ง ซึ่งกำหนดในอัตราส่วนดังนี้ ครั้งที่ 1 กำหนดอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ และ ครั้งที่ 2 กำหนดอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1.5 หุ้นใหม่

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และจะเป็นราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ
NEX