Talk of The Town

PTG ใจดีปันผล 0.20 บาท/หุ้น


24 กุมภาพันธ์ 2566
ข่าวลูกค้า PTG ใจดีปันผล 0.20 บาท240223.jpg
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น          
                     

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 23 ก.พ. 2566
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 21 เม.ย. 2566
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)             : 10 มี.ค. 2566
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 09 มี.ค. 2566
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                                         : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เพียงรูปแบบเดียว)
หมายเหตุ                                            :
รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 23 ก.พ. 2566
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 10 มี.ค. 2566
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 09 มี.ค. 2566
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.20
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 19 พ.ค. 2566
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565
PTG