Wealth Sharing

KTB ขานรับนโยบายรัฐ เร่งแก้หนี้ข้าราชการ นำร่อง“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น” และ “เครดิตบูโร”


10 เมษายน 2567

“กรุงไทย” ขานรับนโยบายรัฐ เร่งแก้หนี้ข้าราชการด้วย “สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน” นำร่องจับมือ “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น” และ “เครดิตบูโร” ช่วยเหลือข้าราชการครู ลดภาระการเงิน ปิดจบหนี้เรื้อรัง

KTB ขานรับนโยบายรัฐ เร่งแก้หนี้ข้าราชการ.jpg

นายสันทาน สีสา  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชนทุกภาคส่วน และมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้ขอความร่วมมือสหกรณ์จัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก โดยการลดดอกเบี้ยเงินกู้ และการปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่สมาชิก

โดยเสนอให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรกที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาหนี้สินและส่งเสริมวินัยทางการเงินร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย ภายใต้โครงการ “สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน” โดยเชื่อมั่นว่า จะช่วยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 22,175 คน มีสินทรัพย์ จำนวน 33,707 ล้านบาท มีสมาชิกที่เป็นลูกหนี้สหกรณ์ 16,756 คน คิดเป็นร้อยละ 76 ของสมาชิกทั้งหมด คิดเป็นมูลหนี้รวม 33,238 ล้านบาท โดยปัญหาของสมาชิกคือ มีเจ้าหนี้มากกว่า 1 ราย ทำให้รายได้ ไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ มีเงินเดือนเหลือไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของสมาชิก จึงได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน เพื่อให้สมาชิกได้รับบริการสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ำและมีระยะผ่อนชำระยาวขึ้น และมีเงินได้รายเดือนคงเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีพ ส่งเสริมวินัยทางการเงินเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เปิดเผยว่า โครงการนี้นำร่องเริ่มกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นที่เป็นสมาชิกเครดิตบูโรรายแรก เพื่อช่วยให้จัดการหนี้ได้ดีขึ้น และทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของข้าราชการดีขึ้น

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้จัดทำโครงการ “สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน” เพิ่มเติมจากมาตรการความช่วยเหลือข้าราชการที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง

“สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน” ข้าราชการกลุ่มเปราะบาง สามารถรวมหนี้รายย่อยทุกประเภท ทั้งสินเชื่อบุคคล บัตรเครดิต และสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ จากทั้งธนาคารกรุงไทยและสถาบันการเงินอื่นๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ทั้ง สินเชื่อบ้าน (พร้อมขอกู้เพิ่ม) และสินเชื่อบ้านแลกเงิน (พร้อมขอกู้เพิ่ม) อัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่ 3.50% ต่อปี 3 ปีแรก หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.75% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา (อัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา 4.49% ต่อปี โดยคำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญาสูงสุด 40 ปี ผ่อนชำระ 4,700 บาท/เดือน) โดยได้รับยกเว้นค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ประกัน เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

2. สินเชื่อแบบไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.75% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา ธนาคารสนับสนุนให้กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

KTB