Talk of The Town

SFLEX เปิดผลงานปี 65 มีกำไรสุทธิ 55 ลบ.


23 กุมภาพันธ์ 2566
237
SFLEX เปิดผลงานปี 65.jpg

แบบสรุปผลการดำเนินงาน (F45)                                  

บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

                                     (หน่วย : พันบาท)
งบการเงิน                                          
                                     12 เดือน
                                     ตรวจสอบ
       สิ้นสุดวันที่                            31 ธันวาคม
             ปี                             2565         2564
  กำไร (ขาดทุน)                    55,069      149,415
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ *
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                     0.07         0.18
     ต่อหุ้น (บาท)