Talk of The Town

48 หลักทรัพย์โดนแขวน C มิอาจหยุดความแรง JKN


21 กุมภาพันธ์ 2567
เครื่องหมาย C บนกระดานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายถึง เครื่องหมายเตือน (Caution) แสดงว่า บริษัทจดทะเบียนมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและการดำเนินธุรกิจ

48 หลักทรัพย์โดนแขวน C copy_0.jpg

ปัจจุบัน ข้อมูลอ้างอิงการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 21/02/2024 มีหลักทรัพย์ที่โดนแขวนเครื่องหมาย C รวม 29 รายการ (1 รายการอาจมีทั้ง หลักทรัพย์ในประเทศ และหลักทรัพย์ต่างด้าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองก็ได้) ถูกประดับเครื่องหมายนี้ด้วยเหตุผลหลายประการแต่เกือบทั้งหมดจะเป็นเพราะส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนชำระแล้ว ขณะที่มี 1 รายการคือ หลักทรัพย์ JKN กับ JKN-F มีเหตุระบุว่า ศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ

หุ้นที่มีเครื่องหมาย C ทั้งหมดทั้ง หลักทรัพย์ในประเทศหลักทรัพย์ต่างด้าวได้แก่ 

happy LINE21022024.png

อย่างไรก็ตามจากจำนวนหลักทรัพย์ที่ยังแขวน C วันนี้ยังมี 3-4 ตัวปรับขึ้นได้โดยเฉพาะ JKN ที่ ณ เวลาราว 15.30 น. ของวันนี้ที่ยังบวกแรงจัดได้ล้ำหน้าพรรคพวก ราคาบนกระดานเพิ่มขึ้นไป 13-14%

messageImage_1708505503941.jpg
JKN