Talk of The Town

DOHOME ปันผลเป็นหุ้น อัตราส่วน 22 : 1


21 กุมภาพันธ์ 2567
TOT แนวนอน DOHOME ปันผลเป็นหุ้น_0.jpg

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น    
                           


เรื่อง                                                   : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 20 ก.พ. 2567
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 18 เม.ย. 2567
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)         : 05 มี.ค. 2567
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 04 มี.ค. 2567
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
  - การเพิ่มทุน
  - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม    : ณ ห้อง แคทลียา 1 ชั้น G โรงแรม รามาการ์เด้น กรุงเทพฯ  เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                                   : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 20 ก.พ. 2567
ชนิดการปันผล                                            : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)         : 05 มี.ค. 2567
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 04 มี.ค. 2567
จ่ายให้กับ                                               : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล)             : 22.00 : 1.00
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น)                   : 0.0454545455
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก                        :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)            : 0.0050505051
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น)                      : 0.0505050506
การชดเชยกรณีเศษหุ้นเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)            : 0.0454545455
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                           : 17 พ.ค. 2567
จ่ายปันผลจาก                                           :    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566

______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                                  

เรื่อง                                               : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 20 ก.พ. 2567
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)                            : 144,423,334
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                           : 144,423,334
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)                          : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                                      : การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP)
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                            : 4,000,000
    ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                            : 0.00
    วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                            : วันที่ 18 เม.ย. 2567 ถึงวันที่ 18 เม.ย. 2572
  จัดสรรให้กับ                                      : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                            : 8,251
  จัดสรรให้กับ                                      : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                            : 140,415,083
หมายเหตุ                                            :
1.สำหรับราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่พนักงานของบริษัท ดู โฮม 
จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ชุดที่ 1) จะเป็นราคาปิดของหุ้นของบริษัทฯ
ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกัน
 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด)
2.สำหรับราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่พนักงานของบริษัท ดู โฮม 
จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ชุดที่ 2) จะเป็นราคาปิดของหุ้นของบริษัทฯ
ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกัน
 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (บวกเพิ่มจากราคาตลาดร้อยละ 10)
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ                           

เรื่อง                                                   : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 20 ก.พ. 2567
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จัดสรรให้กับ                                          : กรรมการและพนักงาน(ESOP)
    จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)          : 2,000,000
    หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ         : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                             : 2,000,000
    ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)                        : 0.00
    ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ                       
      ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                           : (ESOP2-W1)
      ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                             : 
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่พนักงานของบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
(ชุดที่ 1)
      อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)          : 1.00 : 1.00
      ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)                        : 0.00
      อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                            :
    ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขาย
  จัดสรรให้กับ                                          : กรรมการและพนักงาน(ESOP)
    จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)          : 2,000,000
    หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ         : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                             : 2,000,000
    ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)                        : 0.00
    ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ                       
      ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                           : (ESOP2-W2)
      ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                             : 
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่พนักงานของบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
(ชุดที่ 2)
      อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)          : 1.00 : 1.00
      ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)                        : 0.00
      อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                            :    ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขาย