Talk of The Town

MORE อัปเดตวันประชุมผถห.เป็น 23 ก.พ.นี้ และกำหนดจองเพิ่มทุนเป็น 24-30 เม.ย. 67


19 กุมภาพันธ์ 2567
นางสาวกนกวรรณ บุญประกอบ เลขานุการบริษัท บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE เปิดเผยว่า ตามที่ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีคำสั่งให้ MORE จัดทำรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

MORE อัปเดตจองเพิ่มทุน copy_0.jpg

(IFA) เกี่ยวกับการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และให้นำส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจะต้องให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอก่อนการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดของหนังสือที่อ้างถึงนั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาและให้ความเห็นรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)รวมถึงได้มีมติ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 (ครั้งใหม่) ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วย

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ครั้งใหม่! ในระหว่างวันที่ 24-26 และ 29-30 เมษายน 2567 (รวม 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 9.30 น. - 15.30 น.

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าได้จัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงเผยแพร่รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ดังกล่าว บนเว็ปไซต์ของบริษัท https://v..w.morereturn.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอีกช่องทางหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมให้กับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มาแล้ว มีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียง หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ secretary.more@morereturn.co.thหรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-120-6804