Talk of The Town

MORE เลื่อนประชุม วิสามัญผถห.ไร้กำหนด


17 มกราคม 2567
นางสาวกนกวรรณ บุญประกอบ เลขานุการบริษัท บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2566 เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย, การเพิ่มทุนจดทะเบียน,การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering), การออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (“MORE-W3”) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการดังกล่าว และ กำหนดให้วันที่19 มกราคม 2567 เป็นวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ผ่านช่องทางระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์นั้น

ตลท. สั่งการ MORE.jpg

แต่อย่างไรก็ตามในวันที่ 16 มกราคม 2567 ได้มีหนังสือของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งการให้ MOREจัดทำรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เกี่ยวกับการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และให้นำส่ง
รายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจะต้องให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอก่อนการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 มกราคม 2567 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า คำสั่ง ดังกล่าวมีล่วงหน้าก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพียง 3 วันทำการ เท่านั้น ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามความประสงค์ของมติคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นออกไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาการทำงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบของราคาหุ้น (Price Dilution) ที่ได้เกิดขึ้นแล้ว ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นและได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯครั้งที่ 3 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมาเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตาม คำสั่ง ดังกล่าว “หาก MORE ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งข้างต้นคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาใช้อำนาจตามมาตรา 171 (2) แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในการกำหนดให้หยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE เปนการชั่วคราว ตั้งแต่ช่วงเวลาการซื้อขายถัดจากการที่ MORE จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่ได้นำส่งรายงานความเห็นของ IFA ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่พิจารณารับหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ของ MORE เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนด้วย” จะทำให้ยิ่งเกิดผลกระทบและเป็นการซ้ำเติมผู้ถือหุ้นเพิ่มมากขึ้น