Wealth Sharing

ตลท. สั่งการ MORE รายงานความเห็น IFA ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนตัดสินใจเพิ่มทุน


16 มกราคม 2567
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งการ MORE ให้จัดท ารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เกี่ยวกับการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และให้นำส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยจะต้องให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอก่อนการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 มกราคม 2567

ตลท. สั่งการ MORE.jpg

ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (MORE) ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 358.84 ล้านบาท เป็น 1,435.35 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 21,530.24 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ราคาหุ้นละ 0.05 บาท (ที่ราคาพาร์) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ MORE ครั้งที่ 3 โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวันที่ 19 มกราคม 2567(รายละเอียดตามข่าวบริษัทเมื่อวันที่ 12 และ 13 ธันวาคม 2566)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทและข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ของ MORE แล้ว เห็นว่าการเพิ่มทุนของ MORE ในครั้งนี้เป็นการเพิ่มทุนในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ และมีราคาเสนอขายที่
ต่ำกว่าราคาตลาด ประกอบกับมีคดีความที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานทางการต่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
อดีตผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ MORE อีกทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นของ MORE เกี่ยวกับ
ความเพียงพอของข้อมูลประกอบการตัดสินใจอนุมัติการเพิ่มทุนดังกล่าว นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ยังได้สั่งการให้ MORE ชี้แจงข้อมูลประกอบการพิจารณา
ในการขออนุมัติการเพิ่มทุนในครั้งนี้ด้วย (รายละเอียดตามข่าว ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567) เพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 172 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) สั่งให้MORE ดำเนินการ ดังนี้

1. จัดให้มีรายงานความเห็นของ IFA ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูล
ที่ครอบคลุมในประเด็น ดังนี้

1.1 ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้

1.2 ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงแผนการ
ใช้เงินที่ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบที่อาจมีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์

1.3 ค าแนะน าต่อผู้ถือหุ้นว่าควรลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการเพิ่มทุน และการเสนอขาย
หลักทรัพย์ในครั้งนี้

2. ให้ MORE นำส่งรายงานความเห็นของ IFA ตาม 1. ให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนที่จะมีการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการ
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการพิจารณาและศึกษาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความเป็นอิสระ
ทั้งนี้ หาก MORE ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งข้างต้น คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาใช้
อำนาจตามมาตรา 171 (2) แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในการก าหนดให้หยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์MORE เป็นการ
ชั่วคราว ตั้งแต่ช่วงเวลาการซื้อขายถัดจากการที่ MORE จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นโดยไม่ได้นำส่งรายงานความเห็นของ
IFA ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่พิจารณารับหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ของ MORE
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนด้วย