Wealth Sharing

MASTER ติด Cash Balance เริ่ม 6-24 ก.พ. 2566


06 กุมภาพันธ์ 2566
master ติด cash balance.jpg

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

ระดับ 1 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
หลักทรัพย์    ชื่อย่อ    วันเริ่มต้น    วันสิ้นสุด
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนเมษายน 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ
รุ่น A    DELTA06C2304A    06 ก.พ. 2566    10 ก.พ. 2566
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤษภาคม 2566 ประเภทสิทธิในการซื้อ
รุ่น A    DELTA41C2305A    06 ก.พ. 2566    10 ก.พ. 2566
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)    MASTER    06 ก.พ. 2566    24 ก.พ. 2566
ขยายช่วงดำเนินการ
-    -    -    -

ระดับ 2 : ห้าม Net Settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
หลักทรัพย์    ชื่อย่อ    วันเริ่มต้น    วันสิ้นสุด
-    -    -    -
ขยายช่วงดำเนินการ
-    -    -    -

ระดับ 3 : หยุดพักการซื้อขายในวันทำการแรก, ห้าม Net Settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
หลักทรัพย์    ชื่อย่อ    วันเริ่มต้น    วันสิ้นสุด
-    -    -    -
ขยายช่วงดำเนินการ
-    -    -    -

หมายเหตุ 
เมื่อหุ้นสามัญเข้ามาตรการให้หลักทรัพย์อื่นของบจ. และหลักทรัพย์ที่มีการอ้างอิงหลักทรัพย์ของบจ. เข้ามาตรการกำกับการซื้อขายด้วย (ยกเว้น DW)  โดย
1. Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance เท่านั้น โดยลูกค้าต้องวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์
2. ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามสมาชิกใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการคำนวณเป็นวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (ในทุกประเภทบัญชี)
3. ห้าม Net Settlement หมายความว่า ห้ามสมาชิกหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน (ซื้อและขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ค่าขายคืนเป็นวงเงินในวันทำการถัดไป)

ทั้งนี้ มาตรการกำกับการซื้อขาย มีปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา คือ  อัตราหมุนเวียนการซื้อขาย (Turnover ratio) มูลค่าการซื้อขาย และราคาซื้อขาย ที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน เช่น P/E Ratio เป็นต้น