เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


MEGA แนวโน้มธุรกิจแข็งแกร่ง แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 47 บาท/หุ้น

  • 2021-02-24 14:57:27
  • 257

MEGA: ดีบีเอสฯ แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 47 บาท/หุ้น

Wednesday, February 24, 2021 


MEGA                    คำแนะนำ ซื้อ

ราคาปิด 38.25 บาท     ราคาพื้นฐาน 47.00 บาท 

แนวโน้มธุรกิจแข็งแกร่ง

          กำไร 4Q63 เป็น 447 ล้านบาท (+11% y-o-y, +17% q-o-q) ถือว่าออกมาสอดคล้องกับที่เราคาดไว้ ด้านกำไรตลอดปี 63 เป็น 1.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 18% y-o-y

          ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายปี 63 ที่ 0.54 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผลน่าพอใจที่ 1.2%

          คาดว่าอัตราการเติบโตของรายได้และกำไรอยู่ในเกณฑ์ที่มีเสถียรภาพ คือ ปี 64 และ 65 ตกปีละ +2% เทียบ y-o-y

          คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐาน 47.00 บาท ซึ่งประเมินด้วยวิธี DCF ราคาปิดมีส่วนเพิ่มได้อีก 23%

          นักวิเคราะห์ : Thailand Research Team / นันทิกา  เวียงเพิ่ม : nantikaw@th.dbs.com

          ที่มา: บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 24 ก.พ. 2564

          เอกสารฉบับนี้จัดทำโดยฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดยอยู่บนพื้นฐานวิชาชีพการวิเคราะห์หลักทรัพย์ และอาศัยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดทำไม่รับประกันความครบถ้วน และความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ความคิดเห็นที่ผู้จัดทำแสดงในเอกสารฉบับนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เอกสารฉบับนี้จัดทำเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลโดยทั่วไปเท่านั้น คำแนะนำที่ ปรากฎในเอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้เฉพาะเจาะจงสำหรับการลงทุน และการลงทุนที่ต้องการแนะนำโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งท่านควรขอรับคำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านกฎหมายหรือจากที่ปรึกษาด้านการเงินต่างหาก ผู้จัดทำไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นโดยตรง หรือเป็นผลต่อเนื่องที่อาจเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากการใช้เอกสารนี้ หรือจากการติดต่อสื่อสารภายหลังเกี่ยวกับเอกสารนี้ เอกสารฉบับนี้ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสนอขาย และ/หรือชักจูงให้ซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ใดๆ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ของบริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด อาจดำรงตำแหน่งหรือมีส่วนได้เสีย และอาจเข้าทำรายการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ รวมถึงอาจดำเนินการในลักษณะเป็นตัวแทนนายหน้าที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาการลงทุน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือบริการทางการเงินหรือการลงทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้การนำข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือนำออกเผยแพร่แก่สาธารณชนจะต้องได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทก่อน

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2021-02-24 14:57:27
  • 257

ผู้สนับสนุน