Talk of The Town

บอร์ดตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นชอบมาตรการ “Circuit Breaker- Auto Halt” รายหุ้น หวังช่วยลดความผิดปกติราคาหุ้นช่วงสั้น


17 พฤษภาคม 2567
นายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล รองผู้จัดการ ในฐานะโฆษกตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นชอบในแนวทางมาตรการ Dynamic Price Band รายหุ้นที่มีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงที่กรอบระดับราคา 10%  ของราคาซื้อขายล่าสุด 

TOT แนวนอน บอร์ดตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นชอบมาตร_0.jpg

รวมถึงเห็นชอบในแนวทางรายละเอียดเพิ่มเติม มาตการ Auto Halt รายหุ้น เมื่อมีจำนวนคำสั่งซื้อขายหรือมากกว่า 15% ของหุ้นจดทะเทียนโดยมาตรการ Dynamic Price Band หรือ Circuit Breaker รายหุ้น จะใช้กับทุกหุ้นที่อยู่ใน SET index และ mai index ที่มีราคามากกว่า 1 บาทต่อหุ้น และจะไม่ใช้กับหุ้นที่มีเหตุอาจทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่าปกติยกตัวอย่างเช่น หุ้น Newly Listed หรือหุ้นที่เพิ่งเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรก

รวมถึงจะไม่ใช้กับหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการขยาย Ceiling & Floor ประจำวัน เช่น หุ้นที่มีข่าว Tender Offer และหุ้นที่มีการเปิดซื้อขายชั่วคราว ขณะที่เงื่อนไงการ Trigger นั้น เมื่อมีคำสั่งซื้อหรือขายหุ้นที่จับคู่นอก Dynamic Price Band (Aggressive Order)ระบบซื้อขายจะหยุดจับคู่หุ้นนั้น ซึ่งจะกำกหนด Dynamic Price Band ไว้ที่ บวกลบ 10% จากราคาซื้อขายล่าสุด

ซึ่งลักษณะการทำงานคือ ระบบจะยกเลิกเฉพาะ Aggressive Order ที่ทำให้ Trigger จากนั้นระบบจะเข้า pre-Open 2 นาที โดยผู้ลงทุนสามารถส่ง หรือแก้ไข หรือยกเลิกคำสั่งซื้อขายได้ (Order) โดยจะไม่มีการ Match ทั้งนี้ระบบจะเปิดใช้ทุกช่วงเวลาซื้อขาย แต่จะยกเว้นช่วง Pre-Open และช่วง Pre-Close

สำหรับมาตรการ Auto Halt รายหุ้นนั้น หุ้นที่จะถูกใช้มาตรการดังกล่าวจะเป็นหุ้นทุกตัวใน SET index และ mai index และจะไม่ใช้กับหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายที่สูงกว่าเป็นปกติ เช่น หุ้น New List และหุ้นที่เปิดให้ซื้อขายชั่วคราว

โดยเงื่อนไขในการ trigger เมื่อจำนวนรวมของหุ้นในฝั่งซื้อขายหรือฝั่งขายของหุ้นใดมากกว่า 15% ของจำนวนหุ้นจดทะเบียน อย่างไรก็ตามระบบจะไม่มีการ Auto Halt เกิน 1 ครั้งต่อวัน

ส่วนลักษณะการทำงาน ก็คือ ระบบจะหยุดการซื้อขายเฉพาะหุ้นนั้นเป็นเวลา 60 นาที แต่ระบบจะไม่ยกเลิก Order โดยผุ้ลงทุนสามารถแก้ไข หรือยกเลิก order ได้ แต่จะไม่สามารถส่ง Order ใหม่ได้

ทั้งนี้กรณี Auto Halt แล้วเหลือช่วงเวลาทำการซื้อขายน้อยกว่า 60 นาที ระบบจะหยุดการซื้อขายตามเวลาที่เหลือ สำหรับช่วงเวลาที่จะใช้มาตรการดังกล่าวนั้น จะกำหนดใช้ทุกช่วงเวลาซื้อขาย แต่จะยกเว้นช่วง Pre-close

สำหรับขั้นตอนถัดไปหลังจากที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์พิจารณาอนุมัติแล้วจากนั้นจะหารือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และจัดทำร่างกฎเกณฑ์ และเปิดรับฟังความคิดเห็น จากนั้นจะขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก.ล.ต. ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบแล้ว จึงจะประกาศบังคับใช้

โดยคาดว่ามาตรการ Circuit Breaker รายหุ้นหรือ Dynamic Price Band จะมีผลเริ่มบังคบใช้ในช่วงปลายไตรมาส 2/67 และมาตรการ Auto Halt รายหุ้นจะเริ่มบังคับใช้ในช่วงไตรมาส 4/67