Wealth Sharing

ธอส.ทำยุทธศาสตร์มุ่งสู่ Sustainable Bank ยกระดับไทยสู่การเป็น Financial Hub


22 เมษายน 2567

ธอส. ขานรับนโยบายรัฐบาล และ ก.คลัง จัดทำยุทธศาสตร์ธนาคาร มุ่งสู่ Sustainable Bank สอดรับวิสัยทัศน์ “IGNITE THAILAND” ยกระดับไทยสู่การเป็น Financial Hub

ธอส.ทำยุทธศาสตร์มุ่งสู่.jpg

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ในปี 2567 ธอส. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ธนาคาร เพื่อผลักดันให้ ธอส. ก้าวสู่การเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Bank) ซึ่งสอดรับกับวิสัยทัศน์ Thailand Vision “IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการร่วมยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงิน (Financial Hub) ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยยุทธศาสตร์ของ ธอส. มิติด้านสังคม (Social) มุ่งเน้นการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง รวมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุ และผู้ขาดโอกาสทางสังคม ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion) ผ่านสินเชื่อ Social Solution ที่จะให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำและการชำระเงินงวดในระดับต่ำ เช่น โครงการสินเชื่อบ้าน Happy Home, โครงการบ้าน ธอส. สร้างสุข เพื่อผู้สูงวัย ปี 2567, โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage)  

ซึ่งในปี 2567 ธอส.  ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อใหม่ในกลุ่ม Social Solution สูงถึง 157,654 ล้านบาท นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ธนาคารยังมีแนวทางในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ด้วยการจัดทำโครงการ Bank on Bank ที่มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่ชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนกู้ยืมเงินไปปรับปรุงที่อยู่อาศัย โดย ธอส. ไม่คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งจะทำให้ประชาชนที่เข้าไม่ถึงบริการทางการเงินมีที่อยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะมากขึ้นด้วย และโครงการ ธอส. โรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สามารถสร้างรายได้และลดรายจ่ายให้กับตนเอง ซึ่งจะสามารถลดภาระให้แก่ครอบครัวและสังคม และช่วยลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในด้านสวัสดิการ

สำหรับมิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ธอส. พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อ Green Loan วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาท รองรับที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชนและผู้ประกอบการ อาทิ สินเชื่อบ้านอยู่เย็นเป็นสุข ปี 2567, สินเชื่อบ้านปลอดฝุ่น ปี 2567, สินเชื่อ Solar Roof ปี 2567 และโครงการสินเชื่อเพื่ออาคารคาร์บอนต่ำ อีกทั้งยังร่วมมือกับพันธมิตรในการสนับสนุนการซื้ออุปกรณ์ หรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงาน 

ทั้งนี้ การจัดทำยุทธศาสตร์ของ ธอส. ในครั้งนี้ นอกจากจะทำให้ ธอส. ยังคงเป็นธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านของคนไทยต่อไปแล้ว ยังจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระบบการเงินไทยให้มีความแข็งแกร่ง และสามารถเป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตามเป้าหมายของรัฐบาลอีกด้วย