Talk of The Town

บจ.ไซส์เล็กเร่งไถ่ถอนหุ้นกู้ หวังลดภาระดอกเบี้ย- หนุนความเชื่อมั่น


20 เมษายน 2567
ท่ามกลางเศรษฐกิจขาลง บริษัทฯจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยต่างดิ้นรนหาทางลดภาระต้นทุน ซึ่งล่าสุดได้เลือกที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่าย และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน โดยสามารถสะท้อนได้ว่า บริษัทมีฐานะการเงินที่ดีมีเงินทุนที่พร้อมจะรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจที่อาจจะลุกลามต่อไปได้อีก 

TOT แนวนอน บจ.เล็กทุนหนาไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำ_0.jpg

จากการสำรวจข้อมูลพบว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา มีบริษัทจดทะเบียนขนาดเล็ก 3 แห่ง ที่ประกาศจ่ายคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดชำระประกอบด้วย  บริษัท ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE ระบุว่า บริษัทฯ ได้แจ้งใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 (TSE24OA) บางส่วน มูลค่า 1,175,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในวันที่ 29 เมษายน 2567 ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 ตุลาคม 2567 เพื่อบรรเทาภาระดอกเบี้ยจ่าย ทั้งยังส่งผลให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทลดลง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงการสร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการ และรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน จึงขอไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนก่อนครบไถ่ถอน 1,175,000,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินต้นหุ้นกู้คงค้างทั้งหมด และชำระค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ในอัตราร้อยละ 0.02 (หน่วยละ 1 บาท) โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์หุ้นกู้ในวันที่ 17 เมษายน 2567 และจะชำระคืนเงินต้นบางส่วนและดอกเบี้ยในวันที่ 29 เมษายน 2567 ของหุ้นกู้ TSE24OA ในอัตราดอกเบี้ย 5.10% ต่อปี

สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวที่จะมีการไถ่ถอนในครั้งนี้ เป็นหุ้นกู้ที่ออกในครั้งที่ 1/2565 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.10% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP II&HNW) ระหว่างวันที่ 21 และ 25-26 ตุลาคม 2565 มูลค่ารวม 2,350 ล้านบาท

ก่อนหน้านั้น มีบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC ระบุว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงการสร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการ และรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วน จึงขอไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนก่อนครบกำหนด 327 ล้านบาท คิดเป็น 41.49% ของวงเงินทั้งหมด ราคาไถ่ถอน 414.87 บาท/หน่วย วันที่ไถ่ถอน 17 เมษายน 2567 อัตราดอกเบี้ย 6.95% ต่อปี ระยะเวลาคำนวณดอกเบี้ย 26 มกราคม 2567-16 เมษายน 2567

โดยหุ้นกู้ดังกล่าวออกในครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวนรวม 788,200 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 788,200,000 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 กรกฎาคม 2567

การที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนก่อนวันครบกำหนด เพื่อเป็นการบรรเทาภาระดอกเบี้ยจ่ายและลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนของบริษัทฯ และยังเป็นการเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทฯ ในอนาคต

ขณะที่บริษัท ซิก้าอินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (ZIGA) แจ้งว่า บริษัทมีความประสงค์ขอใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้คงค้างทั้งหมดก่อนครบกำหนด แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายตามสัดส่วน ตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 9.4 ที่กำหนดให้บริษัทมีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน (และไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 

โดยมีรายละเอียดที่สำคัญของการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดในครั้งนี้ ดังนี้ ซึ่งราคาไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วน (ต่อหน่วย) 650 (หกร้อยห้าสิบ) บาทต่อหน่วย (คิดเป็นร้อยละ 65 (สามสิบห้า)) เงินต้นคงเหลือ (ต่อหน่วย) 0 (ศูนย์) บาทต่อหน่วย มูลค่าหุ้นกู้ที่จะไถ่ถอนก่อนครบกำหนด 126,685,000 (คิดเป็นร้อยละ 65 (หกสิบห้า))วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด วันที่ 27กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.25 ต่อปี ระยะเวลาคำนวณดอกเบี้ย วันที่ 26 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

หุ้นกู้ดังกล่าวจะครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถ่อนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ออกเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 จำนวนหุ้นกู้ที่ออก 194,900 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่า 194,900,000 บาท โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้


บจ.เล็กทุนหนาไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด-01_0.jpg