Wealth Sharing

ERW ตั้ง "อภิญญา งามอภิชน" รองกก.ผจก. การเงิน-บัญชี


01 เมษายน 2567
ERW ตั้ง .jpg

ลาออก      
                                      
ชื่อตำแหน่ง CFO                                 : รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
คำนำหน้าชื่อ                                       : นางสาว
ชื่อ                                                     : วรมน
นามสกุล                                             : อิงคตานุวัฒน์
วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง                              : 01 เม.ย. 2567
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

แต่งตั้ง          
                                 
ชื่อตำแหน่ง CFO                                    : รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและบัญชี
คำนำหน้าชื่อ                                          : นางสาว
ชื่อ                                                        : อภิญญา
นามสกุล                                                : งามอภิชน
วันที่แต่งตั้ง                                            : 01 เม.ย. 2567
ERW