Wealth Sharing

SABUY แต่งตั้ง "ณวัฒน์" เป็นกรรมการแทน "ชูเกียรติ"


01 เมษายน 2567
SABUY แต่งตั้ง ณวัฒน์.jpg

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SABUY) แจ้งมติที่สำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 ดังนี้


1.  รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการของนายชูเกียรติ รุจนพรพจี
2. อนุมัติแต่งตั้งนายณวัฒน์ อิสรไกรศีล เป็นกรรมการแทนนายชูเกียรติ รุจนพรพจี ที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป และอนุมัติให้นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร
3. เห็นชอบการแต่งตั้งนายชูเกียรติ รุจนพรพจี เป็นกรรมการผู้แทนของบริษัทใน บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน)

ภายหลังการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริษัทมีดังนี้

1. นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล
ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางอุมาวดี รัตนอุดม
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายฆนัท ครุธกูล
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายวิรัช มรกตกาล 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล 
กรรมการ, รองประธานกรรมการบริหาร
7. นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี 
กรรมการ
8. นายวชิรธร คงสุข 
กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ 
กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง