Wealth Sharing

บอร์ด RML แต่งตั้ง CEO คนใหม่ “เบร็นตัน จัสติน มอเรลโล”


29 มีนาคม 2567
บอร์ด RML แต่งตั้ง CEO copy.jpg

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเบร็นตัน จัสติน มอเรลโล กรรมการบริษัท เข้าดำรงตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (CEO) แทนที่นายกรณ์ ณรงค์เดช โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป


ทั้งนี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (CEO) นายกรณ์ ณรงค์เดช ยังคงดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนของบริษัทเช่นเดิม
RML