Talk of The Town

BWG-ETC-GULF ร่วมลงนามโรงไฟฟ้าขยะ


12 มีนาคม 2567
BWG-ETC-GULF ร่วมลงนามโรงไฟฟ้าขยะ_0.jpg

นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (BWG) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นกับบริษัท กัลฟ์ เวสท์ทู เอ็นเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด (“GWTE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) ถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อร่วมพัฒนาโครงการโรงงานผลิตเชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรม 

 
นอกจากนี้ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ETC) ยังได้ลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นกับ GWTE เพื่อร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมด้วย

อนึ่ง บริษัทย่อยของของบริษัท เก็ท กรีน พาวเวอร์ จำกัด (“GGP”) มีสถานะเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท ETC ในสัดส่วนร้อยละ 43.93 โดยเป็นผู้ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

โดยการลงนามสัญญาโครงการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การลงนามสัญญาผู้ถือหุ้นระหว่าง ETC กับ GWTE เพื่อเข้าร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของ GGP ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมจำนวน 10 โครงการ

2. การลงนามสัญญาผู้ถือหุ้นระหว่าง BWG กับ GWTE เพื่อเข้าร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของ บริษัท เซอร์คูลาร์ แคมป์ จำกัด (“CC”) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงงานผลิตเชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรม จำนวน 3 โครงการ โดย CC จะเป็นผู้ผลิตเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม เพื่อส่งให้โรงไฟฟ้าต่อไป

3. การลงนามสัญญาผู้ถือหุ้นระหว่าง ETC กับ GWTE และบริษัท เวสท์เทค เอ็กซ์โพเนนเชียล จำกัด (“WTX”) เพื่อให้ ETC เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมจำนวน 2 โครงการ ภายใต้บริษัท ซันเทค อินโนเวชั่น พาวเวอร์ จำกัด (“SIP”) ด้วยการซื้อหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งปัจจุบัน GWTE และ WTX ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51.00และ 49.00 ตามลำดับ โดยภายหลังจากการเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน SIP ของ ETC GWTE และ WTX อยู่ที่ร้อยละ 33.00 34.00 และ 33.00 ตามลำดับ  โดยโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมทั้ง 2 โครงการภายใต้ SIP มีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา รวม 16 เมกะวัตต์ ซึ่งได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นระยะเวลา 20 ปี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา