Wealth Sharing

DOHOME เปิดผลงานปี 66 มีกำไรสุทธิ 585 ลบ.


21 กุมภาพันธ์ 2567

DOHOME เปิดผลงานปี 66.jpg
                     แบบสรุปผลการดำเนินงาน (F45)                                  

                      บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

                                     (หน่วย : พันบาท)
งบการเงิน                                          
                                     12 เดือน
                                     ตรวจสอบ
       สิ้นสุดวันที่                            31 ธันวาคม
             ปี                             2566         2565
  กำไร (ขาดทุน)                   585,280      774,069
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ *
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                  0.18949      0.25064
     ต่อหุ้น (บาท)