Wealth Sharing

BWG เพิ่มทุน 450 ล.หุ้น ขาย PP ที่ราคา 0.53 บ.


12 กุมภาพันธ์ 2567
BWG เพิ่มทุน 450 ล.หุ้น.jpg

การออก การจัดสรร และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
หลักทรัพย์ BWG


เรื่อง                                               : การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 10 ก.พ. 2567
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร (หุ้น)                           : 450,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                          : 450,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)                          : 0.25
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                                      : บุคคลในวงจำกัด (PP)
    ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร                    : 1. นายแพทย์รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา
2. นายอิทธิพัทธ์ หวังพันธุ์ขจร
3. นางสาวพรเพ็ญ กรรณิกากร
4. ดร. สิปปกร ขาวสอาด
5. นายอธิวัฒน์ พิพัฒน์ศิริขจร
6. นางสาวชมวิว ยะสารวรรณ
7. ร้อยโทวโรดม สุจริตกุล
8. นายภัทรณัฏฐ์ ญาณกรธนาพันธุ์
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                            : 450,000,000
    %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน                          : 8.33
    ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                            : 0.53
    วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                            : วันที่ 13 ก.พ. 2567 ถึงวันที่ 13 ก.พ. 2567
    จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด              : 450,000,000 (หุ้น)
BWG