Talk of The Town

จัดอันดับหุ้นยังต่ำบุ๊ก แต่มาร์เก็ตแคปหลักแสนล.


02 กุมภาพันธ์ 2567

ต้นเดือนกุมภาพันธ์หุ้นไทยเริ่มกลับมาสดใส แม้ว่าความไม่เชื่อมั่นต่างๆ ในตลาดจะยังคงอยู่พอสมควรซึ่งทำให้เชื่อใจได้ยากว่าที่เห็นฝรั่งซื้อเยอะๆ หลัก 2 พันล้านบาทเมื่อวานนี้ 1 ก.พ. 2024 จะเป็นของจริงหรือไม่ หรือเพียงแค่เบาใจประเด็นการเมืองที่ความวุ่นวายลดลงแล้วเท่านั้้น

จัดอันดับหุ้นยังต่ำบุ๊ก copy_0.jpg

อย่างไรก็ตาม พบได้ว่า จริงๆ แล้วหุ้นไทยในภาพรวมๆ ถือว่าถูกมาก (ส่วนจะน่าซื้อหรือไม่เป็นเรื่องของจังหวะ) แม้กระทั่งหุ้นใหญ่ๆ พื้นฐานมั่นคง มีไม่น้อยที่ราคาบนกระดานต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีซึ่งหมายความว่า "อาจ" จะแปลว่าราคาถูก (Undervaluation) หรือถ้าในอีกมุมมองเชิงลบ "อาจ" จะแปลว่า หุ้นนั้นได้รับความคาดหวังในเชิงบวกน้อย หรือ "อาจ" เป็นขาลงทางธุรกิจก็อาจเป็นได้

คำว่า มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น ย่อเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า PBV หรือ P/BV หมายถึง มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทออกและเรียกชำระแล้ว สะท้อนถึงมูลค่าทางบัญชีของบริษัทต่อหุ้น
วิธีการคำนวณมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น = (สินทรัพย์รวม - หนี้สินรวม) / จำนวนหุ้นสามัญ
 
Share2Trade ได้คัดสรรข้อมูลของหุ้นขนาดใหญ่อ้างอิงราคาปิดวันที่ 1 ก.พ. 2024 เลือกเฉพาะหลักทรัพย์ที่ Market Cap. เกินหลักแสนล้านบาทมาจัดอันดับ พบว่า มีถึง 12 หุ้นที่ราคายังต่ำกว่า P/BV  (มีค่าอัตราส่วนตัวนี้ต่ำกว่า 1 เท่า)

"Market Cap ย่อมาจาก Market Capitalization แปลเป็นภาษาไทยว่า มูลค่าตลาด หรือ มูลค่าตามราคาตลาด หมายถึง มูลค่ารวมของหุ้นทั้งหมดที่บริษัทออกและเรียกชำระแล้ว คำนวณโดยนำ ราคาตลาด ของหุ้น คูณกับ จำนวนหุ้นทั้งหมด"

ทั้งนี้หลายตัวพบว่าพื้นฐานดีมาก แถมมีโอกาสที่จะผลกำไรกิจการสูงขึ้นในอนาคตอีกด้วย โดยอันดับเรียงจากค่า P/BV ต่ำไปสูงได้ดังนี้ BBL    BAY    KBANK    PTTGC    KTB    CPF    IVL    SCB    TOP    TTB    SCC    และ    PTT

1706847114499.jpg

หมายเหตุ : ในตาราง Market Cap. มีหน่วยเป็นล้านบาท ส่วน P/BV มีหน่วยเป็นเท่า