Talk of The Town

LDG ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 210 ล้านหุ้น เข้า SET ระดมทุน ลุยซื้อสินทรัพย์


11 มกราคม 2567
บมจ.ลีดเดอร์ กรุ๊ป หรือ LDG ผู้ให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ และบริการที่เกี่ยวเนื่องด้านกฎหมายและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ จำนวน 210 ล้านหุ้น เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) โดยมี บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ฟากซีอีโอ LDG “นายเมธ์ ปุ่มเป้า” เผยวัตถุประสงค์ในการไอพีโอ เพื่อระดมทุนขยายธุรกิจนำเงินไปใช้ซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และเพิ่มจำนวนบุคลากรในอนาคต รองรับการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

งานลูกค้า LDG ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 210 ล้านหุ้น.jpg
นายพายุพัด มหาผล กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ลีดเดอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ LDG เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง)ของบริษัทLDG เพื่อประกอบการยื่นคำขออนุญาตเสนอหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวนไม่เกิน 210 ล้านหุ้น คิดเป็น 26.25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) หมวดธุรกิจ (Sector) ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) / เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 1. ธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้และบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง และ 2. ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ด้วยประสบการณ์ของทีมผู้บริหารและบุคลากรมืออาชีพ และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ว่าจ้าง ที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ปัจจุบันมีพนักงานประจำกว่า 900 คน ที่ให้บริการทั้งสำนักงานใหญ่ และสาขา ได้แก่ สาขาชลบุรี, สาขาเชียงใหม่, สาขานครราชสีมา, สาขาสงขลา และสาขาสุราษฎร์ธานี เพื่อตอบสนองความต้องการของคู่ค้าหรือผู้ว่าจ้าง และรองรับการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้น

สำหรับผลการดำเนินงาน 3 ปีย้อนหลังที่ผ่านมา (ปี 2563-2565) กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 688.88 ล้านบาท, 738.46 ล้านบาท, 883.96 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 135.05 ล้านบาท, 109.43 ล้านบาท, 111.05 ล้านบาทตามลำดับ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานงวดสะสม 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 มีรายได้รวมเท่ากับ 791.75 ล้านบาท และกำไรสุทธิ เท่ากับ 59.12 ล้านบาท

นายเมธ์ ปุ่มเป้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีดเดอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ LDG กล่าวว่า บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินระดมทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนสำหรับนำไปซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและขยายกำลังคนในอนาคต, ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ จาก (งบการเงินเฉพาะบริษัท) ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักทุนสำรองตามกฎหมายกำหนด และตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

“ลีดเดอร์ กรุ๊ป เราเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในธุรกิจ ที่ให้บริการเจรจาติดตามทวงถาม และเร่งรัดหนี้ รวมถึงบริการที่เกี่ยวเนื่องด้านกฎหมายและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ที่มีกระบวนการคัดเลือกกลุ่มลูกหนี้ด้อยคุณภาพด้วยเป้าหมายการติดตามบริหารหนี้ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด บนเงื่อนไขที่เป็นธรรมแก่ลูกหนี้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน” นายเมธ์ กล่าว