Talk of The Town

PJW ขึ้นแท่น “หุ้นยั่งยืน ระดับ A” พร้อมคว้า “CGR 5 ดาว ดีเลิศ”


20 พฤศจิกายน 2566
บมจ.ปัญจวัฒนาพลาสติก (PJW) ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝาน้ำมันหล่อลื่น นมและนมเปรี้ยว สินค้าอุปโภคและบริโภค น้ำยาเคมีสำหรับใช้ในการเกษตร และชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์ที่มีคุณภาพตามความต้องการลูกค้า ได้รับการจัดอันดับเป็น “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2566 หรือ SET ESG Rating ระดับ A จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่ม Industrials พร้อมได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ CGR 5 ดาว ระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) สะท้อนให้เห็นถึงการกำกับดูแลกิจการได้อย่างดีเยี่ยมของบริษัท คำนึงถึงผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนให้ทั้งธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ข่าวลูกค้า PJW ขึ้นแท่น “หุ้นยั่งยืน ระดับ A”.jpg

นายวิวรรธน์   เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) (PJW) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ในระดับ A จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย CGR 5 ดาว หรือระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ซึ่งทั้ง 2 รางวัลแห่งความสำเร็จนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯที่จะเป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนเพื่อคนไทย และให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส คำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างความยั่งยืนให้ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 
“บริษัทฯ ตระหนักดีว่าความสำเร็จทางธุรกิจในระยะยาวจะเกิดขึ้นได้ ต่อเมื่อความมุ่งมั่นในทางธุรกิจตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งการรักษาการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนจะต้องเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการกำกับดูแลกิจการที่ดี การมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียและมีความรับผิดชอบต่อสังคม” นายวิวรรธน์ กล่าว
 
สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของการจัดอันดับหุ้นยั่งยืน หรือ SET ESG Rating ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประเมินจากการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนขององค์กรทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ส่วนเกณฑ์การประเมิน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies หรือ CGR Checklist ทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ได้ประเมินจากสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
PJW