Wealth Sharing

ตลท.รับหุ้นเพิ่มทุน BWG จัดสรรให้รายใหญ่ 6 ราย เข้าเทรดวันแรก 14 ก.พ.นี้


13 กุมภาพันธ์ 2566
ตลท.รับหุ้นเพิ่มทุน BWG.jpg
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน    
                            

เรื่อง                                               : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                                            : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (BWG)
ทุนเดิม (บาท)                                        : 1,137,779,725.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 4,551,118,900
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                                       :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 400,000,000
ทุนใหม่ (บาท)                                        : 1,237,779,725.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                                     : 4,951,118,900
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)                             : 0.25
จัดสรรรให้                                          : บุคคลเฉพาะเจาะจง ได้แก่
1. นายแพทย์รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา 160,000,000 หุ้น
2. นายสิปปกร ขาวสอาด 60,000,000 หุ้น
3. นายวศิน ตังกิจเจริญ 50,000,000 หุ้น
4. นายอิทธิพัทธ์ หวังพันธุ์ขจร 50,000,000 หุ้น
5. นายจิรายุส จึงธนสมบูรณ์ 40,000,000 หุ้น
6. ร้อยโทวโรดม สุจริตกุล  40,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                               : 0.92
วันจองซื้อและชำระเงิน                                 : 07 ก.พ. 2566
วันที่เริ่มซื้อขาย                                       : 14 ก.พ. 2566
BWG