Talk of The Town

CWT เผย GP1 ส่งมอบงานแล้ว จะเริ่มรับรู้รายได้เดือน ต.ค.นี้


19 กันยายน 2566
330
CWT เผย GP1.jpg

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษทฯ”) ขอเรียนแจ้งความคืบหน้าโครงการกำจัดขยะมูลฝอย เปลี่ยนเป็นพลังงานเชื้อเพลิง RDF ของบริษัท กรีน เพาเวอร์ 1 จำกัด (GP1) 

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการภายใต้บริษัท กรีน เพาเวอร์ 1 จำกัด (GP1) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ถือหุ้นโดยบริษัท ชัยวัฒนา กรีน จำกัด (CWTG) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 โดยโครงการจะดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยเปลี่ยนเป็นพลังงานเชื้อเพลิง RDF ขนาดกำลังการผลิต 400 ตัน/วัน ซึ่ง GP1 ได้มีการลงนามกับเทศบาลนครนครสวรรค์เมื่อ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 และก่อสร้างโรงกำจัดขยะและส่งมอบงานให้กับเทศบาลนครนครสวรรค์เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 โดย คาดว่าจะรับรู้รายได้ในช่วงเดือนตุลาคม 2566 ทั้งนี้ ระยะเวลาดำเนินโครงการคือ 25 ปี
CWT