Wealth Sharing

ตลาดฯแจ้ง NOK เข้าข่ายถูกเพิกถอน เหตุไม่ส่งงบการเงินตามกำหนด


18 กันยายน 2566
ตลาดฯแจ้ง NOK เข้าข่ายถูกเพิกถอน.jpg

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งดำเนินการกับ NOK กรณีบริษัทเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน (NC ปีที่ 3)
ตามที่บริษัท สายการบินนกแอร์  จำกัด (มหาชน) (NOK) เป็นบริษัทที่ต้องปรับปรุงฐานะการเงิน 
และการดำเนินงานปีที่ 2 (NC ปีที่ 2) และยังไม่สามารถแก้ไขเหตุอาจถูกเพิกถอนได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จึงประกาศชื่อ NOK เป็นบริษัทที่ต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานปีที่ 3 (NC ปีที่ 3)
มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ NOK ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด*
ปัจจุบัน NOK ยังคงมีเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการไม่นำส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด 
บริษัทจึงมีหน้าที่แก้ไขเหตุเพิกถอนทั้งหมดให้หมดไปตามกำหนดระยะเวลาของแต่ละเหตุ
โดยมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการ ดังนี้
- กรณีบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าศูนย์ : ครบกำหนดเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอนภายในวันที่ 8 กันยายน 
2567

- กรณีไม่นำส่งงบการเงินภายในกำหนด : ครบกำหนดเวลาดำเนินการภายใน   วันที่ 2 ตุลาคม 2567
---------------------------------------------
*แนวทางดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานหรือฐานะการเงินที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน 
กำหนดระยะเวลาฟื้นฟูกิจการแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ (1) ช่วงดำเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไป มีระยะเวลา 3 ปี
โดยจะประกาศรายชื่อทุก 1 ปี และ (2) ช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย มีระยะเวลา 2 ปี
เมื่อบริษัทจดทะเบียนดำเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไปแล้วตาม (1)
หากบริษัทจดทะเบียนไม่สามารถดำเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไปหรือมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในระย
ะเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป
NOK